02166495480 j n a v i d @ y a h o o . c o m تلگرام

انجام کلیه خدمات دانشجویی رشته الهیات و معارف

فوریت، اعتماد، کیفیت، پاسخگویی

خدمات دانشجویی رشته الهیات و معارف اسلامی
انجام کلیه خدمات دانشگاهی رشته رشته الهیات و معارف اسلامی در راستای زمان بخشی
شعار دپارتمان رشته الهیات و معارف اسلامی: اهدای زمان به دانشجویانالهیات و معارف اسلامی برای نیل به اهداف والاست. کارهای جنبی خود را به ما بسپارید.